Bookmark and Share Add to Favorites  


WELCOME
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สู่การศึกษาและเรียนรู้กีฬาเทเบิลเทนนิส
จัดทำโดย.....ร้านปิงปองอินเตอร์

ยางปิงปองคืออะไร?

 

ยางปิงปอง คือ อุปกรณ์สำหรับติดลงบนไม้ปิงปองเพื่อเอาไว้ตีลูกปิงปอง  ซึ่งมีคุณสมบัติในการสร้างความหมุนรูปแบบต่างๆ ให้กับลูกปิงปอง  โดยทั่วไปแล้ว ยางปิงปองที่จะติดลงบนไม้ปิงปองที่ถูกกติกานั้น จะต้องได้รับการรับรองจากสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ ( I.T.T.F.) ก่อน จึงจะสามารถใช้ในการแข่งขันได้  ซึ่งมีข้อสังเกตุที่เห็นเด่นชัดก็คือ จะมีโลโก้ I.T.T.F. ติดอยู่บนหน้ายางปิงปองปิงปองด้วย  รวมถึงจะต้องเป็นยางรุ่นที่มีระบุอยู่ในรายการยางปิงปองที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์ซึ่งจัดทำเป็นเอกสารจากสหพันธ์ด้วย  เพราะบางกรณียางปิงปองอาจจะมีโลโก้อยู่บนหน้ายาง แต่ไม่มีอยู่ในรายการที่เป็นเอกสารจะสหพันธ์ก็ไม่สามารถใช้ในการแข่งขันได้